Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu

Zarząd spółki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego stabilność finansową. Na członkach zarządu spoczywa ogromna odpowiedzialność, przede wszystkim w zakresie należytego gospodarowania majątkiem.   W przypadku gdy egzekucja wierzyciela z mienia spółki okaże się bezskuteczna, wówczas to członkowie zarządu spółki odpowiadają w sposób solidarny a jej...

Continue Reading

Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu

W doktrynie prawa handlowego wiele wątpliwości budzi kwestia odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki w sytuacji udzielenia im absolutorium przez wspólników spółki. Absolutorium do akt woli potwierdzający prawidłowość funkcjonowania władz spółki. Jego udzielenie lub nieudzielanie nie wpływa na kształtowanie się odpowiedzialności członka zarządu zarówno wobec wierzycieli jak...

Continue Reading

Spółka z o. o. a szkody i roszczenia

Przepisy prawa wskazują, że wszelka aktywność członków zarządu związana z działalnością operacyjną oraz rozporządzaniem majątkiem powinny cechować się wysokim stopniem staranności - właściwym dla profesjonalistów. Ma to szerokie poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Skutkuje to niemożnością powoływania się przez członka zarządu na swoją niewiedzę lub...

Continue Reading

Odpowiedzialność członka zarządu za szkody wyrządzone przez spółkę z o. o.

Zasiadanie w organach zarządczych przedsiębiorstw wiąże z prestiżem, ale także ogromną odpowiedzialnością: zarówno za ich działalność operacyjną jak i finansową. W praktyce wielokrotnie mamy do czynienia nienależytym wykonywaniem powierzonych obowiązków przez członków zarządu spółek, co w konsekwencji może prowadzić do poniesienia przez nich dwóch rodzajów...

Continue Reading

Witaj!

Szanowny Czytelniku! Pragnę Cię powitać na moim blogu. Jeżeli trafiłeś tutaj to znaczy, że potrzebujesz merytorycznego wsparcia i fachowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności jaką ponoszą członkowie zarządów spółek kapitałowych. Ta niełatwa materia nastręcza wielu problemów polskim przedsiębiorcom. Wielu z nich regulacje wydają się skomplikowane, wzajemnie sprzeczne i niedostosowane...

Continue Reading