Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. w konsekwencji może doprowadzić do egzekucji z ich prywatnego majątku, a wszystkie aktywa w nim znajdujące uwzględnić na poczet zaległości podatkowych spółki. Należy mieć na uwadze, że odwołanie zarządu lub rezygnacja któregoś z jego członków nie spowoduje uwolnienia się od tej odpowiedzialności.

W przypadku bezskuteczności egzekucji zobowiązań podatkowych od spółki z o. o. członkowie zarządu odpowiadają za te zobowiązania, ale tylko za ten okres w którym sprawowali funkcję członków zarządu.

 

 

Zgodnie z art. 116 Ordynacji Podatkowej za zaległości podatkowe odpowiadają w sposób solidarny członkowie zarządu spółki  całym swym majątkiem ale tylko wtedy gdy w/w egzekucja z majątku spółki w części lub całości okazała się bezskuteczna. Przepis wskazuje, ze członkowie zarządu spółki z o.o. mogą swoimi prywatnymi majątkami odpowiadać przede wszystkim za te zobowiązania podatkowe spółki, których termin płatności upływał w czasie, gdy pełnili obowiązki członka zarządu. Zmiana zarządu nie uchyla tej odpowiedzialności.

 

Zgodnie z polską ordynacją podatkową wydanie przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, muszą być spełnione przesłanki pozytywne:

 

1. nieskuteczność egzekucji przeciwko spółce;

2. pełnienie funkcji członka zarządu w czasie, kiedy upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego, które następnie przekształciło się w zaległość podatkową.

 

Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od tej odpowiedzialności wykazując, że:

1. członek zarządu dokonał zgłoszenia wniosku o upadłość lub wszczął postępowanie układowe we właściwym czasie;

2. ewentualne niezgłoszenie wniosków o wszczęcie tych postępowań nastąpiło bez winy członka zarządu;

3. wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

 

Udowodnienie wyżej wymienionych przesłanek negatywnych zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

 

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz