Odpowiedzialność karno-skarbowa członka zarządu – za co może zostać skazany?

Niełatwe zadanie członka zarządu dodatkowo utrudnione jest przez szereg sankcji za nielegalne działania, których – świadomie lub nie – może dokonać członek zarządu.

Skupmy się jednak na czynach o charakterze karno-skarbowym.

Na odpowiedzialność karno-skarbową naraża się ten, kto w celu późniejszego wykorzystania podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej lub jej zwrotu lub takiej faktury jako autentycznej używa. Za przestępstwo to grozi sankcja karna w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Odpowiedzialności karno-skarbową ponosi ten, kto zajmuje się finansowymi aspektami prowadzenia spółki, ale jedynie za czyny umyślne. Nieświadomość jednak nie wyłącza umyślności. Spółka z o. o. odpowiada w sposób posiłkowy gdy przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostało dokonane przez członka jej zarządu, pełnomocnika lub inną osobę działającą w jej imieniu.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, charakterystyczne dla pełnienia funkcji członka zarządu to m.in. nieprowadzenie lub nieprzechowywanie księgi (rachunkowej, podatkowej) we właściwym miejscu (art. 60 k.k.s.), nieterminowa wpłata podatku przez płatnika (art. 77 k.k.s.), nierzetelne albo wadliwe prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.) i uchybienie w zakresie zgłoszenie identyfikacyjnego bądź aktualizacyjnego (art. 81 k.k.s.).

Brak komentarzy

Dodaj komentarz