Jakie są konsekwencje skazania członka zarządu?

Wszystko rozbija się o rodzaj popełnionego przestępstwa w wyniku, którego doszło do skazania. Jeżeli jest to jeden z czynów zabronionych typizowanych w kodeksie spółek handlowych wówczas skazanie eliminuje możliwość powołania skazanego na członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo na stanowisko likwidatora spółki. Jeżeli jednak jest to czyn zabroniony typizowany w kodeksie karnym tj. przestępstwo przeciwko ochronie informacji (art. 265 – art. 269b kk), wiarygodności dokumentów (art. 270 – art. 277 kk), mieniu (art. 279 – art. 295 kk), obrotowi gospodarczemu (art. 296 – art. 309 kk), obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – art. 316 kk), czy też przestępstwa stypizowane w art. 587, art. 590 oraz art. 591 ksh, wówczas skazany nie może również zostać powołany na w/w funkcję a jeżeli do skazania doszło w trakcie sprawowania mandatu członka zarządu mandat ten wygasa z mocy prawa a skazany winien być bez zbędnej zwłoki usunięty z Krajowego Rejestru Sądowego.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz