Jak i za co odpowiadają wspólnicy sp. z o.o.?

Chociaż za zobowiązania spółki z o. o. odpowiada sama spółka jako osoba prawna nie wyklucza to odpowiedzialności wspólników tej spółki. Wspólnik sp. z o. o. odpowiada za cudze zobowiązania z tytułu nienależnych wypłat oraz w okresie tzw. spółki z o. o. w organizacji wobec osób trzecich oraz wobec spółki za czynności w tym okresie podejmowane. Zróżnicowanie odpowiedzialności wspólnika jest uzależnione od typu reprezentacji.

Jeżeli wspólnik działa osobiście w imieniu sp. z o. o. ponosi w zasadzie odpowiedzialność nieograniczoną za zaciągnięte zobowiązania solidarnie ze spółką i innymi podmiotami działającymi w imieniu tej spółki. Jeżeli jednak wspólnik nie podejmował żadnych działań, jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości nieniesionych wkładów.

Jeżeli wspólnik wniesie do spółki wadliwy aport (wkład niepieniężny do mienia spółki) jest on zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością umowną a zbywczą aportu. Natomiast jeżeli wspólnik aport ten wnosi ze znacznie zawyżoną wartością również jest on zobowiązany do wyrównania wartości powyżej określonej różnicy, jednak solidarnie z członkami zarządu zgłaszającymi spółkę do KRS.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz