Właściwość sądu w sprawach przeciwko członkom zarządu z art. 299 KSH

Wniesienie pozwu przeciwko członkom zarządu wymaga określenia właściwości rzeczowej oraz miejscowej sądu, który będzie miał możność rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. W przypadku, gdy pozew zostanie wniesiony do sądu, który ze względu na swoją lokalizację lub materię, którą się zajmuje będzie niewłaściwy, czas trwania postępowania wydłuży się z uwagi na konieczność przekazania sprawy do sądu właściwego.

 

Właściwość rzeczowa

W przypadku określenia właściwości rzeczowej na pomoc przychodzą nam odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które określają, że jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 75.000,00 złotych to sprawę należy skierować do sądu okręgowego. Gdy roszczenie opiewa na kwotę niższą to w tej sytuacji sprawa winna trafić do sądu rejonowego.

 

Właściwość miejscowa

Zgodnie z poglądem orzecznictwa (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2013 roku, sygn. akt I ACz 627/13) do określenia właściwości miejscowej należy zastosować przepisy art. 27 §1 KPC oraz art. 35 KPC, które kolejno określają, że właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej albo sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

Odpowiedni wydział sądu

Oprócz określenia właściwości miejscowej sądu w piśmie procesowym należy określić odpowiedni wydział, do którego sprawa ma trafić. W przypadku spraw z art. 299 k.s.h. jeżeli powód prowadzi działalność gospodarczą, właściwym będzie Wydział Gospodarczy określonego Sądu, gdyż roszczenie dotyczące odpowiedzialności członków zarządu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warto zwrócić uwagę, że nie w każdym sądzie znajduje się wydział gospodarczy i w wypadku jego braku, sprawa zostanie skierowana do innego sądu, który będzie miejscowo właściwy.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz