Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w świetle art. 299 KSH

Zgodnie z treścią art. 485 §1 KPC  „Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1) dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym”.

 

Wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek umożliwia organowi orzekającemu wydanie w postępowaniu nakazowym nakazu zapłaty. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Zatem, aby stworzyć sobie możliwość wydania nakazu zapłaty należy taki wniosek zawrzeć w piśmie inicjującym postępowanie.

 

Z praktycznego punktu widzenia, w sprawach z zakresu odpowiedzialności członków zarządu podstawą wydania nakazu zapłaty najczęściej mogą okazać się dokumenty urzędowe (m.in. tytuł wykonawczy, odpis z KRS, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego).

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stanąć na stanowisku, że w postępowaniach z art. 299 KSH sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód w treści pozwu wskaże wniosek o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu nakazowym oraz wystąpi jedna z wyżej wymienionych przesłanek.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz